خطای کاربر سامانه دفاعی تشخیص هدف غیرمتخاصم را غیرممکن کرد