توییت وزیر نفت درباره امضای قرارداد ظرفیت تولید نفت