بعثت انبیاء الهی برای رسیدن انسان به فضایل اخلاقی بود