بیش از ۲۷ میلیارد تومان اعتبار به شهرستان درمیان اختصاص یافت