مشارکت بنیاد برکت در محرومیت زدایی از شهرستان دره شهر