پرداخت هفت میلیارد ریال تسهیلات گردشگری و صنایع دستی در شیروان