معاون شهردار: پاسخگویی به استعلامات شهرداری کرمان الکترونیکی شد