تیم جراحی بیمارستان صحنه مانع از قطع دست جوان ۲۲ ساله شد