آمارها نشانگر همدلی و همت مدیران در تحقق شعار سال است