آخرین وضعیت نماینده ارومیه که به کرونا مبتلا شده بود