شتاب گرفتن توسعه گلستان با تفاهم نامه جدید دولت و قرارگاه خاتم