سکوت متحدان آمریکا در مورد خروج واشنگتن از سازمان جهانی بهداشت