۲۶ اثر در جشنواره «شمیم کرامت» در هرمزگان برگزیده شد