برگزاری دوره آموزشی آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیرمترقبه