آیین نامه سهام عدالت نهایی شد/ ۳۰ میلیون نفر از مشمولان، روش غیرمستقیم را انتخاب کردند