تدوین همزمان «صحنه‌زنی» آغاز شد/ اولین تصویر از مهتاب کرامتی