تمرکز بر تورهای داخلی و خانوادگی؛ پیشنهاد ایران به اعضای OIC