رئیس سازمان امور مالیاتی: دریافت مالیات باید براساس میزان درآمد و ثروت باشد