دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به بررسی دقیق حادثه «سینا اطهر» اقدام کنند