مبارزه با ملخ صحرایی مانند کرونا به عزم ملی نیاز دارد