تحلیلگر اقتصادی: کاهش تقاضای بازار در دوران کرونا با تورم رابطه مستقیم دارد