گردوغبار پاکستان دید افقی زاهدان را به ۳۰۰ متر کاهش داد