عربستان، بانک مرکزی تروریسم و بانی افراط گرایی است