نشت گاز و اتصال برق علت حادثه کلینیک سینا اطهر نبود