توزیع ۳۰۰ تن مرغ منجمد با نرخ مصوب دولتی در استان مرکزی آغاز شد