دعوت از ثریا آقایی به کمپ تمرینی پیشرفته فدراسیون جهانی بدمینتون