مبلمان از سبد خرید خانوار خارج شد/ 80درصد مبلمان موجود در بازار ساخت داخل است