معاون استاندار: سامانه پژوهش در ایلام راه اندازی شد