۵ کشور به دنبال میزبانی جام ملت های ۲۰۲۷/ شانس بالای قطر