۸ سفالینه دوره ایلخانی در تهران به نمایش گذاشته می‌شود