ببینید | شجاعت جالب یک داور:اخراج شهاب گردان در یک دقیقه با دو کارت زرد پیاپی!