جهان بدون اسلام فاقد معنا و هویت است/امام علی(ع) تجلی عقل در دنیای معاصر هستند