رفع مشکلات ۲۶ واحد تولیدی در استان آذربایجان غربی با وساطت دادگستری