شناسایی یک ویروس جدید در چین با قابلیت «همه‌گیری جهانی»