ترجمه دو نمایشنامه ساعدی به ترکی استانبولی/ برای تئاتر ترکیه نویسنده غربی جذاب‌تر از شرقی‌هاست