صارمی خبر داد: پایان تیر؛ آخرین مهلت ثبت طرح‌های پژوهشی برای شرکت در جشنواره جوان خوارزمی