بسته سیاستی دولت از التهاب در بازار مسکن جلوگیری می کند