حال عمومی کامپوزیا پرتوی رو به بهبودی است/ برنامه ریزی برای اکران «کامیون»