ازبکستان و هلند مرکز مهندسی انرژی اتمی ایجاد می‌کنند