اعلام رای کمیته تعیین وضعیت درباره پرونده قنبری‌زاده و پارس جنوبی جم