توافق تاکسیرانی با خودروساز برای تخصیص ۱۰هزار دستگاه تاکسی