تاثیر اختلافات سیاسی میان تهران و واشنگتن بر قیمت نفت