الزامات رونق تولید از دیدگاه بخش خصوصی – جمال رازقی*