وزارت خارجه به اتهامات «هوشنگ امیراحمدی» واکنش نشان داد