تدوین 13 برنامه عملیاتی توسط پارک فناوری پردیس برای جهش در تولید محصولات فناورانه