تعداد فوتی‌های کرونا در ایران از مرز 10هزار نفر گذشت