اعتقاد به رعایت نکات بهداشتی در تهران به 9 درصد کاهش یافت