تمدید مشروط پروانه مراکز مراقبت‌‌های پرستاری در منزل به مدت یک سال