نیروی واکنش سریع در مرز ایران و پاکستان تشکیل می‌شود