دانشگر به خاطر بی انضباطی از فهرست 18 نفره استقلال خط خورد